Modell plus hand

Om kontoret

Witte Sundell arbetar med en bredd av uppdrag - från stadsplanering, bostäder och skolor till äldreboenden, församlingshem och kyrkor. Som röd tråd går ett intresse för hållbar utveckling, både socialt och miljömässigt. Vi arbetar inom tre definierade kompetensfält: bostäder och stadsbyggnad, samhällsfastigheter och kontor, samt ombyggnad och fastighetsförädling. Genom att låta olika delar av kontoret fördjupa sig i dessa fält kan vi erbjuda stark kompetens inom varje projekttyp. Samtidigt sker mellan fälten ett ständigt samarbete och kunskapsutbyte som låter oss utvecklas tillsammans och tillhandahålla ett brett spann av tjänster. Våra medarbetare ges löpande fortbildning, och vi kan därför erbjuda särskilda kompetenser inom områden som tillgänglighet, visualisering med mera. I våra lokaler sitter även landskaps- och planarkitekter, och vi kan tillsammans med dem ta fram helhetserbjudanden för bredare uppdrag. Witte Sundell bildades genom en sammanslagning av Arkitektstudio Witte och Sundell Arkitekter år 2019. Sundell Arkitekter fungerar som självständigt dotterbolag, men vår organisation är gemensam. Ni hittar oss på Skofabriken i Hornstull, Stockholm. I vår arkitektur vill vi blicka framåt men ändå förhålla oss lyhört och varsamt till vad som redan finns. Vår process börjar alltid med en grundlig analys av plats, verksamhet och behov, och därifrån skräddarsyr vi lösningar i nära samarbete med kunden. Målet är att skapa väl gestaltade, ändamålsenliga och långsiktigt hållbara miljöer utan att göra avkall på ekonomi eller rationell byggbarhet. Vi använder kvalitets- och miljöledningssystem enligt Svensk Standard för att se till att vårt arbete håller en stadigt hög nivå och bidrar till ett miljömässigt hållbart byggande.
Cirkeldiagram Witte Sundell

Bostäder & stadsbyggnad2
Bostäder & stadsutveckling

När vi bygger stadsrum och bostäder formger vi ramarna för människors liv. Vårt kontor ser allvaret i denna uppgift, och vill genom omsorgsfulla val i såväl detaljer som helhet skapa rum att trivas och växa i. Vi samlar kompetens inom stadsbyggnad och bostadsutvecking, från tidiga strukturskisser och planprocesser till projektering. Med egna byggnadsingenjörer, BIM-projektörer och sakkunniga inom visualisering, dialogprocesser, dagsljusberäkningar och tillgänglighet kan vi inom kontoret erbjuda ett heltäckande upplägg. Vi ritar bostäder för livets alla skeden; ungdomsbostäder, studentbostäder, hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsboenden och LSS-bostäder. Vi har också utfört flera större bostadsprojekt i massivträ, och har kunskap om träbyggnadsprojektering i stor skala. Genom att inleda varje uppdrag med en grundlig analys av platsens förutsättningar och historia hittar vi projektramar med en förankring i sammanhanget. I såväl större stadsbyggnadsuppdrag som mindre bostadsprojekt utgår vi från analysen för att tillföra platsen intressanta och välfungerande rumsligheter. Intresset för hållbar utveckling, både social och miljömässig, återfinns i alla våra projekt.

Samhällsfastigheter & kontor
Samhällsfastigheter & kontor

Ett samhälles offentliga byggnader definierar till stor del dess identitet. Genom vackra och funktionella lösningar som åldras med värdighet vill vi ge kunder och brukare en omgivning att vara stolta över. Sundell Arkitekter har ända sedan starten 1979 löpande arbetat med samhällsfastigheter av olika slag: såväl grundskolor, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden som centrumanläggningar, kontor och idrottshallar i både om- och nybyggnadsuppdrag. Arkitektstudio Witte har arbetat med utveckling av läromiljöer och multifunktionella skolfastigheter. Tillsammans står vi för lång och gedigen kompetens i kombination med nytänkande och utveckling av nya metoder. Vi utför programutredningar och tomtutredningar samt tar fram allt från skiss till bygghandlingar för utförandeentreprenad, totalentreprenad eller partnering. Att många av våra nuvarande uppdragsgivare har anlitat oss i decennier ser vi som ett tecken på att vårt arbetssätt fungerar. Läroformer och pedagogiska modeller ändrar sig ständigt, och därför ser vi till att genom seminarier, nätverk och kunskapsuppbyggnad följa med i utvecklingen för att möta våra kunders behov. Som delaktiga i projektet Forum Bygga Skola arbetar vi för väl genomtänkta framtida skolmiljöer. Vi driver också på för omställningen till hållbara byggsystem, och har erfarenhet av storskaligt byggande i massivträ samt passivhusteknik.

Ombyggnad & fastighetsförädling
Ombyggnad & fastighetsförädling

Att omhänderta, anpassa och förädla vad som redan byggts är ett av de bästa sätten att skapa ett byggbestånd som är hållbart (miljömässigt och ekonomiskt) samtidigt som det tillgodoser samhällets alla behov. Arkitektstudio Witte har arbetat med ett flertal om- och tillbyggnadsprojekt, och hela kontorets verksamhet har genomsyrats av ett engagerat livscykels- och återbrukstänk. Sundell Arkitekter har under decennier arbetat med ombyggnad, renovering, förädling och tillbyggnad, och därigenom byggt upp en gedigen bank av konkreta kunskaper. Både kring generella principer för ombyggnation och om de specifika byggsystem, stildrag och rumsbildningar som präglat byggandet i olika tider. Båda kontoren har redan innan sammanslagningen tagit sig an kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Tillsammans har vi en grundlig kompetens att identifiera byggnaders kvaliteter och se hur de bäst tas tillvara. Genom strategiska beslut tidigt i processen skapar vi lösningar som både möter behoven här och nu och ökar fastigheternas värde på lång sikt. När vi tar oss  an en byggnad handlar det om att se och framhäva de värden som redan finns där. Kanske har en i grunden elegant planlösning byggts igen så den blivit svårorienterad och mörk. Kanske har en ny färgsättning gjort att de vackra marmorgolven inte kommer till sin rätt. Vår kompetens handlar om att ha öga för de slumrande kvaliteter som finns i det befintliga, att ta fram dem i ljuset och därmed höja värdet med små medel.

Hållbarhet
Hållbarhet

Vi vill vara drivande i omställningen till ett miljömässigt hållbart byggande. Byggsektorn står idag för en avsevärd del av mänsklighetens miljöpåverkan, och är den enskilt största källan till avfall i Sverige. Som arkitekter kan vi - och har ett ansvar att - göra skillnad. Redan i början av ett projekt definierar vi dess miljöprogram i samråd med kunden. Genom att tidigt identifiera var hållbarhetsnyttan är störst kan vi föreslå effektiva lösningar som samspelar med en arkitektonisk helhet. Miljömålen kring t. ex. energiförbrukning och material blir del av underlaget till vårt gestaltningskoncept. Genom att utgå från en analys av uppdragets och platsens förutsättningar tar vi tillvara de särskilda möjligheterna i varje givet projekt. Vid ombyggnad kan vi planera lösningar utifrån de tekniska system som finns på plats, och rumsbildningar som med endast små ingrepp i befintlig struktur skapar stora värden. Vid både om- och nybyggnad kan vi bidra med platsspecifikt yteffektiva lösningar för att minimera både resursförbrukningen i byggskedet och energiåtgången när byggnaden används. Med miljöhänsyn som en del av helheten under hela processen kan vi i varje led ta kloka beslut. Vi strävar efter att formge långlivade konstruktioner med generell användbarhet. Att återbruka och upcycla varor och material. Att föreskriva produkter och byggmetoder som främjar materialåtervinning, ger minimalt med spill och restavfall, och använder få komponenter vilka lätt kan separeras vid rivning. Tack vare vårt interna utvecklingsprogram kan vi erbjuda underlag för strategiska val: vi har kompetens inom livscykelanalys (LCA), dagsljusberäkning, storskaligt träbyggande, och besparingskalkyler vid återbruk. Vi har även abonnemang på Byggvarubedömningen för att utvärdera produkter som föreskrivs. Vårt kontor är aktivt inom Centrum för Cirkulärt byggande, och vårt arbete är miljösäkrat av ett ledningssystem enligt Svensk Standard. Vi har stor vana att arbeta med certifieringssystemen Miljöbyggnad (guld och silver), BREEAM och LEED, och har utfört miljöcertifierade projekt för bostäder, skolor, förskolor, vårdboende och kontor.

BIM-projektering

Vi är måna om att ligga i framkant av utvecklingen när det gäller rationell projektering. Med hjälp av BIM-modeller kan vi effektivt hantera stora mängder information i projekten, samordna oss med övriga projektörer och snabbt producera och uppdatera handlingar efter behov. Samtliga arkitekter och ingenjörer på Witte Sundell är utbildade i BIM-projektering, och vi bedriver ett systematiskt kunskapsutbyte för att ständigt förbättra vårt arbetssätt. Vi har kompetens att vid behov bearbeta och skapa dwg-material (t. ex. då det efterfrågas för samordning och arkivering, eller då det utgör underlag i ombyggnadsprojekt), men som regel arbetar vi med rvt- och ifc-filer i Autodesk Revit. Vi har även avtal med Symetri för att få tillgång till Naviate-sviten av extra programfunktioner. BIM-kompetensen höjer inte bara kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete generellt, utan låter oss även tillhandahålla ett bredare utbud av tjänster. Vi kan göra visualiseringar; både genomarbetade visionsbilder för marknadsföring/presentation och snabbare skisser som hjälpmedel i designprocessen. Vi kan genomföra dagsljusberäkningar och kalkyler av t. ex. areor och materialåtgång. Vi erbjuder oss även att agera CAD-/BIM-samordnare, samt att skapa BIM-modellfiler utifrån äldre underlag för att underlätta framtida projektering.

Arkitektkompetens inom:

 • Vårdboende
 • Förskolor
 • Skolor
 • Vårdcentraler
 • Butiker och centrumfastigheter
 • Stadsbyggnad
 • Bostadsutformning
 • Ombyggnad och utveckling av kulturhistorisk miljö
 • Renovering och ombyggnad
 • Tomtutredning och tidiga skeden
 • Projekteringsledning
 • BIM-projektering
 • CAD/BIM-samordning

Kompetens och tjänster vi tillhandahåller:

 • Visualisering
 • Tillgänglighet
 • Bas-P
 • Dagsljusberäkning
 • Livscykelanalys
 • Nyckeltal/ekonomi
 • Miljöcertifiering
 • Processledning i programskede
 • Inredning
 • Fastighetsekonomi
 • Teknisk försörjning och energioptimering
 • Dialogprocessser (hyresgäster och verksamhet)
 • Ekosystemtjänster
 • Planprocesser
 • Fördjupad platsanalys (flöden, topografi, geografi, ekologi)
 • Bygg- och produktionsteknik
 • Systemtänkande inom olika byggsystem (trä, volymmoduler, prefabsystem m. fl.)
 • Varumärkesstärkande arkitektur
 • Analys av befintliga byggnader (tidsepok, material, byggsätt, tekniska system m. m.)
 • Arkitektonisk & kulturhistorisk värdering

Kvalitet & miljö

Vårt arbete ska präglas av att ta fram kvalitativa lösningar som uppfyller beställarens mål och behov och svarar mot samhällets behov av en långsiktigt kvalitativ byggd miljö. Företaget arbetar med kvalitetssäkring enligt ett kvalitetsledningssystem upprättat i enlighet med riktlinjerna för SS-EN ISO 9001:2015. Systemet består av en kvalitetspolicy och en kvalitets- och miljöplan som anpassas för varje enskilt projekt. Till kvalitetsplanen hör även arbetsbeskrivningar och rutiner för kontorets medarbetare.

Kontakt

Witte Sundell
Hornsgatan 166
117 28 Stockholm
+46 8 545 55 300
info@wittesundell.se

Följ oss

Instagram
LinkedIn

Ansökningar

Platsannonser publiceras löpande på kontorets Linkedin

Medarbetare

Ludvig Witte

, Arkitekt MAA SAR/MSA, VD, Ansvarig samhällsfastigheter

Tel. 073-414 72 70

ludvig.witte@wittesundell.se

Elin Mark

, Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig ombyggnad & fastighetsförädling

Tel. 070-844 97 01

elin.mark@wittesundell.se

Stina Johansson

, Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig bostad & stadsbyggnad

Tel. 076-827 11 15

stina.johansson@wittesundell.se

Nanna Thelander

, Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig bostad & stadsbyggnad

Tel. 076-827 11 19

nanna.thelander@wittesundell.se

Marina Ekström

, Ekonomi/ administration

Tel. 076-827 11 07

marina.ekstrom@wittesundell.se

Kristina Barniskyte

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 10

kristina.barniskyte@wittesundell.se

Terese Dahlgren

, Högskoleingenjör Bygg

Tel. 076-827 11 16

terese.dahlgren@wittesundell.se

Arlinda Dulaj

, Föräldraledig

Tel. 070-844 97 00

arlinda.dulaj@wittesundell.se

Frithiof Engzell

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 17

frithiof.engzell@wittesundell.se

Daniel Holmberg

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 02

daniel.holmberg@wittesundell.se

Hedvig Lindgren

, Arkitekt MSA

Tel. 076-827 11 08

hedvig.lindgren@wittesundell.se

Anders Lindh

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-525 79 30

anders.lindh@wittesundell.se

Andrijana Mickoska

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 09

andrijana.mickoska@wittesundell.se

Sara Davin Omar

, Arkitekt EPF MSA

Tel. 070-844 97 05

sara.davinomar@wittesundell.se

Elsa Sjögren

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 06

elsa.sjogren@wittesundell.se

Vicky Skondras

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 05

vicky.skondras@wittesundell.se

Lars Sterner

, Arkitekt SAR/MSA, Senior arkitekt sakkunnig ombyggnad

Tel. 070-5718572

lars.sterner@wittesundell.se

Elin Svensson

, Arkitekt MSA

Tel. 076-827 11 20

elin.svensson@wittesundell.se

Frida Torstensson

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 03

frida.torstensson@wittesundell.se

Kalle Toråker

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 04

kalle.toraker@wittesundell.se

Samarbetspartner

Forum bygga skola
Swe-Arch_Declare-Climate
Centrum för cirkulärt byggande
logo KFS gråskala - Använd den här
Omreda_logo_old-300x114

Kunder

Academedia, Besqab, C&M projekt, Cowi Projektbyrån, Einar Mattson byggnads AB, Familjebostäder, Frank projektpartner, Genova, Gunnar Bodin fastigheter, Hemfosa Sverige AB, Huddinge kommun, Huge, HSB Stockholm, JM, Järfälla kommun, Kustfastigheter AB, Micasa, Oxelösund kommun, Pysslingen, RA bygg, Riksbyggen, Signalisten i Solna, Sisyfos, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Svenska kyrkan, SSM, Vittraskolorna AB, Wästbygg, KFS - Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB, Kamelia Samhällsfastigheter, Bromma kyrka, Wallin bostad och Patriam.