Modell plus hand

Om kontoret

Witte Sundell arbetar med en bredd av uppdrag från stadsplanering, bostäder och skolor till äldreboenden, församlingshem och kyrkor. Som röd tråd går intresse för hållbar utveckling, både socialt och miljömässigt.

Kontoret arbetar inom tre definierade kompetensfält: bostäder och stadsbyggnad, samhällsfastigheter & kontor samt ombyggnad & fastighetsförädling. Mellan dessa kompetensfält sker ett ständigt utbyte av kunskap och arbetsmetoder, och som organisation kan vi erbjuda ett brett spann av tjänster.
För oss handlar arkitektur inte om stil, utan en önskan att skapa nya, speciella och närvarande upplevelser utan att förkasta historien och traditionen. Genom utveckling av rumslig organisation, användandet av material och av platsens sammanhang vill vi att byggandet, planläggningen och landskapet skall ge robusta och unika ramar för ett gott liv.

Den process vi utvecklat erbjuder dig som fastighetsägare eller uppdragsgivare en helhet kring ekonomi, gestaltning och fastighetsutveckling.

Vårt arbete utgår alltid från en grundlig analys av plats, verksamhet och behov. Därifrån utvecklar vi skräddarsydda lösningar för att skapa attraktiva miljöer, långsiktigt hållbara lösningar och värdeskapande byggnader. Målsättningen för processen är att den på ett enkelt och överskådligt vis ska generera ett tydligt presentationsmaterial och projekt med hög verkshöjd, samtidigt som den är kostnadseffektiv för vår uppdragsgivare.

Witte Sundell bildades genom en sammanslagning av Arkitektstudio Witte och Sundell arkitekter 2019. Sundell arkitekter fungerar som självständigt dotterbolag, men vår organisation är gemensam. Vårt kontor finns på Skofabriken i Hornstull, Stockholm. Kontoret delar lokal med andra företag med kompetens inom landskap, inredning och stadsplanering och tillsammans kan vi också ta fram helhetserbjudanden för varje specifikt uppdrag.

Cirkeldiagram Witte Sundell

Bostäder & stadsbyggnad2
Bostäder & stadsutveckling

I området samlar vi kompetens inom stadsbyggnad och utveckling av bostäder från tidiga strukturskisser och planprocesser till projektering genom alla skeden med gedigen BIM-erfarenhet. Med egna byggnadsingenjörer, BIM-projektörer och spetskompetenser inom visualisering, dialogprocesser, dagsljusberäkningar och tillgänglighet kan vi inom kontoret erbjuda ett heltäckande upplägg.
Vi ritar bostäder för livets alla skeden; hyres- och bostadsrätter, bostäder för unga, studentbostäder, trygghetsboende och LSS-bostäder. Vi har också utfört flera större bostadsprojekt i massivträ, och har kunskap om träbyggnadsprojektering i större skala.
Genom att påbörja alla uppdrag med en grundlig analys av platsens förutsättningar och historia hittar vi projektets ramar med en förankring i kontexten. I såväl större stadsbyggnadsprojekt som mindre bostadsprojekt utgår vi från analysen för att tillföra platsen intressanta och fungerande rumsligheter. Intresset för hållbar utveckling, både social och miljömässig, återfinns i alla våra projekt.

Ombyggnad & fastighetsförädling
Ombyggnad & fastighetsförädling

Witte Sundell arbetar med ombyggnad, hållbar renovering och återbruk i en helhetsmodell. Utifrån kundens behov tar vi fram lösningar på de utmaningar projektet rymmer som blir robusta, kvalitativa och ekonomiskt fördelaktiga. Som arkitekter har vi kompetensen att identifiera en byggnads kvaliteter och se hur de bäst tas tillvara. Att arbeta med det befintliga innebär att vår arbetsinsats utgår från det som redan finns, och gör det till utgångspunkt för fortsättningen.

Fastighetsförädling

Genom strategiska beslut tidigt i processen hjälper vi till att hitta lösningar som både möter behoven här och nu och ökar fastighetens värde på lång sikt. Att föreslå lösningar som ger nya mervärden och utförda i långlivade material som åldras vackert är ett exempel på hur vårt arbete kan bidra till att höja fastighetsvärdet. Att förädla något innebär att utveckla något till en mer förfinad form. I vårt arbete med byggnader handlar det om att få syn på de kvaliteter som redan finns där. Kanske har senare ombyggnader gjort att byggnaden blivit mer svårorienterad, mörk och rörig. Kanske har en ny färgsättning gjort att de fina marmorgolven inte alls kommer till sin rätt, och så vidare. Vår kompetens handlar om att ha öga för de slumrande kvaliteter som finns i det befintliga, ta fram dem i ljuset, och därmed höja värdet med små medel.

Lösningar för minskad miljöpåverkan

Idag är byggandet den enskilt största källan till avfall i Sverige. Vi tror att vi som arkitekter kan göra stor skillnad i omställningen mot ett mer resurssnålt byggande. Målet är mer avfallsminimering, återbruk och materialåtervinning, och mindre energiåtervinning och deponi genom att tidigt i processen identifiera var hållbarhetsnyttan är som störst, kan vi hjälpa till med underlag för att ta strategiska beslut kring hållbarhetsaspekten. Vi erbjuder även tjänster inom energianpassningsåtgärder, LCA-beräkningar och dagsljusberäkningar samt med miljöcertifiering av byggnader enligt miljöbyggnad, LEED och BREAM.

Samhällsfastigheter & kontor
Samhällsfastigheter & kontor

Sundell arkitekter har ända sedan starten 1979 kontinuerligt arbetat med olika typer av samhällsfastigheter. Det har byggt en organisation med särskild kompetens inom detta fält. Uppdragen har funnits inom såväl grundskolor, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden som centrumanläggningar, kontor och idrottshallar i både om- och nybyggnadsuppdrag. Arkitektstudio Witte har arbetat med planuppdrag och stadsbyggnadsfrågor i olika sammanhang, samt utveckling av läromiljöer och multifunktionella skolfastigheter. Tillsammans står vi för lång och gedigen kompetens i kombination med nytänkande och utveckling av nya metoder.
Vi ser det som vår uppgift att värna om tidlösa arkitektoniska kvaliteter, och att med små medel åstadkomma vackra och hållbara lösningar. Vi utför programutredningar och tomtutredningar samt tar fram allt från skiss till bygghandlingar för utförandeentreprenad, totalentreprenad eller partnering. Att många av våra nuvarande uppdragsgivare har anlitat oss i decennier, ser vi som ett tecken på att vårt arbetssätt fungerar.
Läroformer och pedagogiska modeller ändrar sig ständigt, och därför ser vi till att genom seminarier, nätverk och kunskapsuppbyggnad följa med i utvecklingen för att kunna möta våra beställares behov. Vi driver också på för omställningen till hållbara byggsystem, och har erfarenhet av storskaligt byggande i massivträ samt passivhusteknik.

Hållbarhet
Hållbarhet

Som kontor vill vi vara drivande i utvecklingen av långsiktiga och hållbara lösningar, och driver också på för innovativa arbetssätt kopplade till miljöaspekten av allt byggande. Miljöaspekten för vi in tidigt i processen, då den måste vara en integrerad del av helheten redan från start. Valet av lösningar avseende material, tänkt energiförbrukning och nivå av miljöcertifiering tas med i det gestaltningskoncept som görs i varje uppdrag. I ombyggnadsprojekt kan vi bidra med lösningar som utgår från byggnadens befintliga tekniska system, för att hitta kostnadseffektiva och smarta lösningar på förbättrad miljöprestandard. En helhetslösning kring varje uppdrags specifika förutsättningar. Vi har stor vana att arbeta med certifieringssystemen Miljöbyggnad(guld och silver), BREEAM och LEED. Vi har löpande kompetensutveckling internt genom bland annat Sunda Hus-utbildningar samt abonnemang på Byggvarubedömningen för miljöbedömning av byggvaror. Vi har utfört miljöcertifierade projekt för såväl skolor, förskolor, kontor, vårdboende samt bostäder. Inom Witte Sundell finns tillgång till spetskompetens inom bland annat träbyggande i större skala, LCA-analys, dagsljusberäkningar och systematiska modeller för cirkulära flöden i byggandet. Kontoret är aktivt inom Centrum för Cirkulärt byggande och har inom olika typer av projekt arbetat med återbruk av produkter och beräkning av koldioxidbesparingar.

Arkitektkompetens inom:

 • Vårdboende
 • Förskolor
 • Skolor
 • Vårdcentraler
 • Butiker och centrumfastigheter
 • Stadsbyggnad
 • Bostadsutformning
 • Ombyggnad och utveckling av kulturhistorisk miljö
 • Renovering och ombyggnad
 • Tomtutredning och tidiga skeden
 • Projekteringsledning
 • Cad/bim-samordning
 • Bim-projektering

Kompetens och tjänster vi tillhandahåller:

 • Dagsljusberäkning
 • Lca-analys
 • Nyckeltal/ekonomi
 • Visualisering
 • Bas-p
 • Miljöcertifieringssystem
 • Processledning i programskede
 • Inredning
 • Tillgänglighet
 • Fastighetsekonomi
 • Teknisk försörjning och energioptimering
 • Dialogprocessser
  (hyresgäster och verksamhet)
 • Ekosystemtjänster
 • Planprocesser
 • Fördjupad platsanalys
  (flöden, topografi, geografi, ekologi)
 • Bygg- och produktionsteknik
 • Systemtänkande inom olika byggsystem
  (trä, volymmoduler, prefabsystem mfl)
 • Varumärkesstärkande arkitektur
 • Byggnadsanalys befintliga byggnader
  (tidsepok, material & byggsätt, tekniska system mm)
 • Arkitektonisk & kulturhistorisk värdering

Kvalitet & miljö

Vårt arbete ska präglas av att ta fram kvalitativa lösningar som uppfyller beställarens mål och behov och svarar mot samhällets behov av en långsiktigt kvalitativ byggd miljö. Företaget arbetar med kvalitetssäkring enligt ett kvalitetsledningssystem upprättat i enlighet med riktlinjerna för SS-EN ISO 9001:2015. Systemet består av en kvalitetspolicy och en kvalitets- och miljöplan som anpassas för varje enskilt projekt. Till kvalitetsplanen hör även arbetsbeskrivningar och rutiner för kontorets medarbetare.

Nätverk & samarbetspartner

Forum bygga skola
Swe-Arch_Declare-Climate
Centrum för cirkulärt byggande

Kontakt

Witte Sundell
Hornsgatan 166
117 28 Stockholm
+46 8 545 55 300
info@wittesundell.se

Facebook
Instagram
LinkedIn

Medarbetare

Ludvig Witte

, VD/ Arkitekt MAA SAR/MSA

Tel. 073-414 72 70

ludvig.witte@wittesundell.se

Elin Mark

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 01

elin.mark@wittesundell.se

Marina Ekström

, Ekonomi/ administration

Tel. 076-827 11 07

marina.ekstrom@wittesundell.se

Gunilla Alstad

, Arkitekt SAR/MSA, BAS-P

Tel. 08 545 55 300

gunilla.alstad@wittesundell.se

Kristina Barniskyte

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 10

kristina.barniskyte@wittesundell.se

Terese Dahlgren

, Högskoleingenjör Bygg

Tel. 076-827 11 16

terese.dahlgren@wittesundell.se

Arlinda Dulaj

, Arkitekt MSC/MSA

Tel. 070-844 97 00

arlinda.dulaj@wittesundell.se

Frithiof Engzell

, Arkitekt MSA

Tel. 076-827 11 17

frithiof.engzell@wittesundell.se

Ylva Frid

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 02

ylva.frid@wittesundell.se

Frida Gunnarsson

, Arkitekt MAA SAR/MSA

Tel. 070-780 42 31

frida.gunnarsson@wittesundell.se

Axel Hermansson

, Arkitekt MSA

Tel. 070-844 97 03

axel.hermansson@wittesundell.se

Filip Jacobson

, Arkitekt

Tel. 073-320 13 12

filip.jacobson@wittesundell.se

Viktor Knutsson

, BIM-projektör/ visualisering

Tel. 076-827 11 08

viktor.knutsson@wittesundell.se

Mats Lennfalk

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-654 09 05

mats.lennfalk@wittesundell.se

Andrijana Mickoska

, Arkitekt (föräldraledig)

Tel. 076-827 11 09

andrijana.mickoska@wittesundell.se

Eva Nyberg

, Arkitekt MSA

eva.nyberg@wittesundell.se

Vicky Skondras

, Arkitekt MSA

Tel. 076-827 11 05

vicky.skondras@wittesundell.se

Nanna Thelander

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 076-827 11 19

nanna.thelander@wittesundell.se

Kalle Toråker

, Arkitekt SAR/MSA

Tel. 070-844 97 04

kalle.toraker@wittesundell.se

Kunder

Academedia, Besqab, C&M projekt, Cowi Projektbyrån, Einar Mattson byggnads AB, Familjebostäder, Frank projektpartner, Genova, Gunnar Bodin fastigheter, Hemfosa Sverige AB, Huddinge kommun, Huge, HSB Stockholm, JM, Järfälla kommun, Kustfastigheter AB, Micasa, Oxelösund kommun, Pysslingen, RA bygg, Riksbyggen, Signalisten i Solna, Sisyfos, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Svenska kyrkan, SSM, Vittraskolorna AB, Wästbygg