Namn

Högalidskyrkan, ombyggnad och renovering

PlatsHornstull, Stockholm
KundHögalids församling/ Kyrkans fastighetssamverkan AB
StatusPågående
TeamAnders Lindh, Kristina Barniskyte, Terese Dahlgren, Vicky Skondras och Frithiof Engzell.

På uppdrag av KFS, (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm) har Witte Sundell under två års tid som ansvarig arkitekt arbetet med restaurering och tillbyggnad av Högalidskyrkan på Södermalm. Församlingen önskar bredda användningen av kyrkobyggnaden genom att skapa mer utrymme för sammankomster, samtal och för den administrativa verksamheten. Kulturhistoriska värden står i centrum när tillägg och ändringar görs i denna känsliga miljö. Witte Sundell fick i uppdrag att vidareutveckla systemhandlingar framtagna av Johan Celsing Arkitektkontor AB till bygghandlingar.

Högalidskyrkan uppfördes 1923 efter Ivar Tengboms ritningar och anses vara en av den svenska nationalromantikens främsta arkitektoniska verk. Interiören är utförd av Tengbom och tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare. Kyrkan har genomgått mycket få ändringar sedan byggnadstiden och var i behov av en omfattande restaurering både in- och utvändigt. Förvaringsmöjligheter, tekniska finesser och installationer mm har vävts in i inredningen, nya förvaringsstolar har ritats för att passa interiören, tillgängligheten har förbättrats, allt för att erhålla den ökade användbarheten och flexibiliteten som vi eftersträvat. Sektionering för olika aktiviteter i byggnadens delar, alla tekniska installationer såsom belysning, ljudanläggning och åtgärder för minskad energiförbrukning har hanterats liksom uppdaterat brandskydd. Kyrkan får nu möjligheten att möta fler besökare med olika behov och kan användas för en mängd olika aktiviteter.

Ombyggnaden innebär att nya rum har tillskapats i tidigare outgrävda utrymmen under kyrkorummet. och outnyttjade ytor i övriga delar av kyrkan anpassas för nya användningsområden. Ett öppet kyrktorg välkomnar besökaren när man kommer in i kyrkorummet. Genom att utforma ändringar och tillägg med stor omsorg och varsamhet har vi anpassat kyrkan till vår tid där krav ställs på flexibilitet, ekonomi och användbarhet utan att förlora sina höga arkitektoniska värden.