Namn

Jordbro Etapp 2

PlatsJordbro, Haninge
KundHaninge Bostäder
StatusPågående
TeamStina Johansson, Elsa Sjögren, Axel Hermansson

Utveckling av Jordbro centrum

Öster om pendeltågsstationen i centrala Jordbro ligger ett bostadsområde som består dels av ett hyreshusområde, byggt mestadels under 1960- och 1970-talen, dels av något yngre villaområden i både i norr och söder. Öster om bostadsområdet passerar riksväg 73, Nynäsvägen, som går mellan Stockholm och Nynäshamn.

Idag bor knappt 12 000 personer i Jordbro och i centrum finns det bl.a. vårdcentral, apotek, mataffär, bibliotek samt ett antal restauranger. Norra kvarteret är en del av utvecklingen av Jordbro och ligger i direkt anslutning till pendeltågstationen och är en del av det nya centrumet. Kvarteret ska innehålla både bostäder och centrumverksamheter. I utvecklingen ingår även nya skolor och förskolor, kulturhus och service.

Inom det nya kvarter som bildas av våra tre nya byggnader och de två befintliga, etableras fyra viktiga rörelsestråk och genomsikter, två nordsydliga och två östvästliga. I kvarterets nedre kant bildas en lokalgata mellan det norra och sydliga kvarteret. Viktigt är det nordsydliga stråk som sammanbinder det norra kvarteret med det nya kommersiella lokalerna längs huvudgatan i det sydliga kvarteret.
Den nordsydliga kopplingen längre in i kvarteret stärker ett redan existerande rörelsestråk med den stora södervända lekgård som blir en ny knutpukt. De tvärgående rörelsstråken, mitt i kvarteret samt i kvarterets nedre kant (lokalgatan), skapar viktig visuell kontakt med den gröna skogskulle som finns närmast till öster om kvarteren. Här planeras för ny skola och förskola i kanten på skogsbacken, som också bildar nya naturliga mötesplatser.

De nya husen bildar tillsammans med de befintliga tre nya gårdar med olika karaktärer. Samtliga gårdar får goda mått och ljusförhållanden och blir bullerskyddade.

De tre gårdarna är de främsta grönytorna i området, men även gröna remsor längs husens fasader ger plats för växtlighet samt utgör dagvattenhantering. Längs den upphöjda odlingsgårdens fasad mot gatan skapas ett system av öppningar med plats för växtlighet. Den södervänd trappan kopplar samman parkgården och den upphöjda odlingsgården, dess generösa bredd ger möjlighet till sittplatser i solen. På de hårdgjorda ytorna i väster planteras träd och görs planteringar.

Entréer och bostadsfunktioner som cykelrum och tvättstugor lyser upp och aktiverar gatan. Uthyrbara lokaler för butik och kontor lyser upp kvarterets viktiga hörn.

Vägarna utformas för de gående och cyklandes behov men är körbara för möjlighet att nå parkeringsplatser, samt för soptömning och brandutrymning. I förslaget skapas nya mötesplatser i knutpunkterna för de nya rörelsestråk, dels i form av de tre nya gårdarna som är lättillgängliga för alla och dels med de aktiviteter som fyller bottenvåningarna, vilka primärt är publika eller öppna för insyn. Nya kommersiella verksamheter som exempelvis närlivs, tobaksaffär eller cafe föreslås i viktiga hörnlägen. Hus 6:s bottenvåning kommer att utformas som kontorslokaler och får därför öppna och upplysta bottenvåningar i alla riktingar.