Namn

Ormbacka By

PlatsJärfälla
KundJärfälla kommun
TeamElin Mark, Arlinda Dulaj. I samarbete med Urbio.

Ny stadsdel med bylandskapet som förebild

Tillsammans med Urbio landskapsarkitekter har vi utarbetat en vision för en ny stadsdel i Ormbacka, Järfälla, med tillhörande detaljplaneunderlag inför samråd.

”Det produktiva bylandskapet” är det genomgående ledmotivet och gatunätet följer de äldre teg-liknande fastighetsbildningarna som finns på platsen.

Den grundläggande ambitionen i strukturplanen är att skapa attraktiva bostäder med respekt för befintliga kulturvärden och den mänskliga skalan, där kontrastspelet mellan det öppna jordbrukslandskapet, den slutna skogsmarken och den tillkommande bebyggelsen är fundamental. Ormbacka by karakteriseras av en blandad bebyggelsestruktur bestående av fristående villor, stadsradhus, stadsvillor och småskaliga punkthus där exploateringsgraden längs entrévägarna är högre.

Witte Sundell har haft övergripande ansvar för stadsbyggnadsstruktur, gestaltningsprinciper och varit kreativ ledare i processens workshopdagar med kommun. I vårt arbete ingick det att ta fram förslag på gatu- och kvartersstruktur, översiktlig utformning av uterum så som gator, park, ängar och torg samt utformning av bostadstyper inom fastigheterna.