Namn

Sigtuna Stadsängar

PlatsBRF Silverskatten
KundHSB
Omfattning74 lägenheter
Status2016 - pågående
TeamTävlingsteam: Ludvig Witte, Peter Kinnmark, Sofia Kellari och Raffer Qian. SH/BL: Elin Mark, Eva Nyberg, Frida Gunnarsson och Andrea Helmestam.

Nytt bostadskvarter i Sigtuna stadsängar

Växer den nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar fram. Tillsammans med HSB vann Arkitektstudio Witte i team med Urbio Landskapsarkitekter den markanvisningstävling om ett bostadskvarter i området som utlystes försommaren 2016. Ledord för området och tävlingens kriterier var höga krav på hållbarhet, variation i gestaltning och medborgarmedverkan.
Brf Silverskatten är ett kvarter präglat av variation. Här återfinns ett spännande taklandskap med takkupor, torrängstak och terrasser som ger kvarteret en levande form och ett arkitektoniskt uttryck som samtalar med Sigtunas historiska stadskärna.

TRE ELEMENT
Byggnaderna är gestaltade baserat på en variation av tre byggelement; volymer med platt tak, volymer med sadeltak och en kombination av sadeltak med en stor takkupa som bildar en frontespis.

De tre delarna återkommer upprepade gånger och skapar både en systematik och variation i kvarteret. Indelningen knyter an till Sigtunas historiska grammatik, där staden var indelad i långsmala tegar. Även färgskalan och fasadmaterialen i Brf Silverskatten hämtar inspiration från Sigtunas äldre bebyggelse. En kombination av träpanel och putsade fasader gör kvarteret levande och bryter ned skalan. Fasaderna får en naturnära men kontrastrik palett där vit, tegelröd, grafitgrå och mörkgrön är återkommande kulörer. Genom att även låta taket få samma kulör som fasaden förstärks de olika volymerna och kombinationen av de tre elementen blir tydlig.

GRÖN VARIATION
Lägenheterna i brf Silverskatten har genomgående fina ljusinsläpp och sunda materialval. Vi har aktivt jobbat med planlösningar som är anpassningsbara för olika behov. Flertalet av lägenheterna är genomgående och har utsikt både mot gården och omgivande natur och gaturum.

Det varierade taklandskapet medför vindslägenheter som får en helt unik karaktär med loft, stora takkupor, väl tilltagen rumshöjd och generösa takterrasser.
Totalt rymmer kvarteret 74 lägenheter i storlekar från 1-4 RoK med loft. Alla lägenheter har en egen uteplats, terrass eller balkong.

Kvarterets samlingspunkt blir den gröna gården med gemensamma uterum, entrébalkonger, växtbäddar och vertikal grönska på fasaderna.
Brf Silverskattens södra fasad vetter mot Sigtunas nya handelskvarter, Silvertorget och områdets gågata vilka alla utgör Sigtuna Stadsängars naturliga mötesplatser. I kvarterets sydöstra hörn planeras för en lokal som utgör en träffpunkt för de boende men även för områdets besökare.
Kvarteret projekteras enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver.