2024.06.27

ISO certifiering!

Vårt verksamhetssystem är nu certifierat i ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitet- och miljöledning.

Det har varit en lärorik process där fokus har varit att skapa ett tydligt och lätt tillämpbart system för ett välfungerande kvalitets-, miljö- och klimatarbete, som är användbart för alla medarbetare och möjliggör ständigt lärande och förbättring.

I vårt affärsupplägg med tre kompetensområden, stadsbyggnad/nybyggnad bostad, ombyggnad/fastighetsförädling och samhällsfastigheter ger modellen oss en stor styrka. Genom att möjliggöra fördjupning i respektive fält och kontinuerligt erfarenhetsutbyte blir vi både tillsammans och ömsesidigt starkare. Kompetensområdena sammanfogas med sitt fokus på Miljö och Klimatarbete och genom ISO-certifieringen har formen för detta skärpts.

2024.05.23

Ramavtal med Järfällahus!

Vi har som en av tre konsulter fått ramavtal med Järfällahus! Ramavtalet omfattar både om- och tillbyggnad av bostäder. Vi har fått ramavtalet tillsammans med topia landskapsarkitekter, Delta Akustik och Linda Vendsalu (tillgänglighet).

2024.05.17

Vi är väldigt glada att Högalidskyrkan vunnit ROT-priset 2024!

Projektet är ett av de mest omfattande kyrkliga renoveringarna och ombyggnaderna i modern tid. Stort tack till teamet som genom stort engagemang och gott samarbete gjort det möjligt.

Juryns motivering:

Högalidskyrkan från 1923 uppfördes som en hyllning till den svenska kyrkobyggnadens månghundraåriga utveckling. En historisk lyhördhet som restaureringens beställare, konsulter och entreprenörer gjort till sin – bakom uppdateringen ligger en veritabel forskningsinsats, medeltida svenska hantverksmetoder har mödosamt reaktiverats.

Både exteriört och interiört har byggnaden tagits om hand med slående omsorg. Tornspirorna har för första gången sedan invigningen klätts i ny kopparskrud – ett plåt- och patineringsarbete på över 80 meters höjd som ändå resulterat i en mjuk och sömlös övergång mellan gammalt och nytt. Lika elegant har hissar, tekniska installationer och väl tilltagna kontor och samlingslokaler integrerats. Allt inom ramen för Tengboms karakteristiska arkitektur.

Trots att projektet genomförts i en tid av covid och ostadigt marknadsläge ger det ett överbevisande svar på frågeställningen om antikvariska värden kan säkerställas samtidigt som en verksamhets långsiktiga behov tillgodoses. Ja!

2023.11.23

Om- och tillbyggnaden av Ängby kyrka

Ängby kyrka från 1959, är en del av det svenska kulturarvet och ritades av Björn hedvall. Om- och tillbyggnaden som nu står färdig tog avstamp i Bromma församlings omstrukturering av sin verksamhet. Visionen att modernisera och samla verksamheten i en anläggning och på så sätt skapa en öppen mötesplats utifrån visionen “kyrkan mitt i byn”.

Kyrkan som samlande kraft och mötesplats blir allt viktigare i samhället och speciellt i relation till den förtätning som sker i Bromma, där en mängd bostäder tillförs vilket gör det än viktigare att se till att det även finns gemensamma rum och platser.

De nya lokalerna ger plats för fler arbetsplatser såväl som samlandade kulturella aktiviteter; konstutställningar, körsång, konserter och sammankomster. Tillsammans med ett nytt mindre kapell för små ceremonier och den nya mötesplatsen för över 400 personer, uppstår en rad nya rum för möten i och kring kyrkan.

2023.11.07

Kontoret växer, och med det vill vi välkomna Elin, Sara och Frida!

Elin Svensson kommer senast från Liljewall arkitekter och har bred erfarenhet av dels ombyggnadsprojekt, bostäder, skolor och att jobba i historiskt känsliga miljöer. Elin är även sakkunnig inom tillgänglighet . Nu stärker hon upp teamet, med inriktning mot ombyggnad.

Sara Davin Omar kommer senast från Jägnefält Milton, och är även styrelseledamot i Alstra Byggforum. Hon har studerat till arkitekt på KTH och har en master från EPFL i Schweiz. Sara kommer arbeta hos oss som arkitekt med inriktning mot bildskapande och bostäder.

Frida Torstensson kommer senast från AIX och har värdefull erfarenhet och kompetens inom projekt där återbruk och omgestaltning av befintliga lokaler har varit det genomgående temat. Hon har studerat i Umeå och har masterexamen från KTH.

Varmt välkomna till oss!

2023.10.31

Nytt inredningskoncept till delar av Järfälla kommunhus i Jakobsbergs Centrum.

Witte Sundell fick under 2022 uppdraget som omfattar ljusgården, mötesrum och kommunfullmäktigesalen med målsättning att skapa en attraktiv och välkomnande plats för både besökare och medarbetare hos Järfälla Kommun.

I ett första steg av uppdraget är nu den fina ljusgården färdigställd där vi bland annat förbättrat funktion och ljudmiljö. En tidigare kal och öppen yta har nu fått flera nya sittgrupper, flexibla arbetsplatser och bord för fikapauser och informella möten. Delar av inredningen är återbrukad från kommunhusets tidigare inredning.

Den höga väggen bakom trappan, som tidigare var grå, har klätts i grön mossa vilket ger den stora vertikala ytan ett mjukt uttryck med ljuddämpande egenskaper. Flera gröna växter kompletterar de redan befintliga och belysningen i rummet har förbättrats med flertalet mindre ljuskällor.

Ljusgården har återigen blivit en populär mötesplats mitt i kommunhuset!

Projektet gör vi tillsammans med Nana Ösgård Heilmann från Projekt & Design.

2023.10.20

Nytt uppdrag på Årstafältet åt Åke Sundvall.

I etapp 6 startar nu planarbetet som omfattar 6-7 kvarter. Den byggrätt som vi hjälper Åke Sundvall med omfattar ca 120 lägenheter och ligger i den södra delen av fältet mot Östbergahöjden. Stadsbyggnadskontoret har som mål för denna etapp att med framgång knyta sig till angränsande områden i söder och öster. I dessa tider är det extra viktigt att byggnaderna redan från början gestaltas med rätt strategiska beslut. Att förena fokus på genomförbarhet och goda arkitektoniska kvaliteter är en prioriterad målsättning. Vi vill arbeta med kvalitativa designlösningar och stadsbyggande som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

2023.10.19

Om- och tillbyggnaden av Tomtbergaskolan har vunnit Huddinges byggnadspris 2023!

Witte Sundell har tillsammans med HMXW arkitekter utformat transformationen av Tomtbergaskolan som återinvigdes i maj 2022. (Witte Sundell ansvarade för programarbetet och tillsammans med HMXW under system och bygghandling)

Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad i form av en ljusgård- en ny mötesplats och ett gemensamt nav för skolan. I samband med ombyggnaden gjordes även en varsam renovering av den äldre skolbyggnaden där ursprungliga drag återskapades.

Vi har varit måna om att den äldre skolbyggnaden skulle behålla sin framträdande plats i stadsbilden och är därför extra stolta att läsa denna motivering: “De äldre byggnadsdelarna återspeglar en annan epok i Huddinges historia varför det är extra värdefullt att byggnadens ursprungliga karaktär fortsatt kan utläsas tydligt i stadsmiljön.”

I samarbete med: Huddinge Samhällsfastigheter, HMXW arkitekter, Frankgruppen.

2023.10.12

Nytt uppdrag- renovering av Ersta 25

I korsningen Folkungagatan/Erstagatan står ett punkthus ritad av arkitekten Lars-Erik Lallerstedt. Bostadshuset stod färdigt 1958 och är idag grönklassad på grund av sitt kulturhistoriska värde. Ursprungligen låg en panncentral som försörjde hela Ersta med värme i källaren och punkthuset ritades för att dölja dess höga skorsten. Högst upp i huset ritade Lallerstedt ett storslaget arkitektkontor med utsikt över Stockholms inlopp.

Efter mer än sextio år är nu de tekniska systemen uttjänta och Witte Sundell har fått i uppdrag av Bonnier Fastigheter AB att utreda renovering och stambyte för att ta tillvara på befintliga kvaliteter och framtidssäkra ett hållbart boende i detta karaktärsfulla hus. Arbetet görs tillsammans med Frankgruppen AB och boendesamråd är inplanerat under hösten.

2023.10.03

Hagalundslyftet

I Solna hjälper vi kommunen med visionsarbete (förstudier) i Hagalundslyftet. “Blåkulla” /Hagalund är ett område med stora kulturhistoriska värden och med sociala utmaningar. I uppdraget arbetar vi med social och ekonomisk hållbarhet med fokus på förstärkning av gaturummet och de privata och kommunala verksamheter som vill berika området. Hur kan man förändra, lägga till och förädla utan att förvanska de befintliga kulturhistoriska värdena?

Antikvariskt skyddas detta tidstypiska stadsbyggande; trafiksepareringen och den monumentala skalen, men på platsen är det uppenbart att befintliga lösningar gett en rumslig skala som inte resulterat i en bra offentlig miljö, man känner sig liten och utsatt. Hur skapas liv, rörelse, omtanke och mänsklig skala utan att helt förkasta historien?

Detta är angelägna tankar och tillsammans med Solna stad tar vi det vidare.

2023.09.20

Utveckling av Bandstolsvägen inom Gottsunda

Vi vurmar för utvecklingen av våra bostadsområden från 60- och 70-tal. Det finns stora kvaliteter som är unika för den tidens planering, med goda ljusförhållanden och stora grönytor mellan husen. Genom att identifiera och lyfta befintliga kvaliteter kan man göra tillägg som lyfter platsen och angriper de utmaningar som finns i dessa områden utan att förlora det som fungerar bra.

I Gottsunda planeras ett nytt stadsstråk med en ny spårväg genom området. Vi skissar åt Victoriahem i ett pågående detaljplanearbete på hur man bäst förtätar långs det nya stadsstråket för att få en mer urban stadsgata och samtidigt knyter an till den befintliga stadsväven.

Genom ett tillägg av tvärställda lamellhus med lägre länkar mot stadstråket får man både en stadsmässig front och en kvarterstruktur som väver ihop nytt och befintligt samtidigt som man behåller goda solljusförhållanden och genomsikt in till det äldre beståndet. För att öka tryggheten i området föreslås entréer, gemensamma funktioner och radhus vända sig mot Bandstolsvägen och därmed skapas förutsättningar för en mer levande gatumiljö.

2023.09.08

Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan är nominerad i Huddinges byggnadspris!

Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad med en stor ljusgård. Byggnaden stod klar hösten 2021 och skolan ger nu plats till 840 elever i klasserna F-6.

Läs gärna motivering här och gå in och rösta på din favorit: https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/stipendier-och-priser/huddinges-byggnadspris/

Bild: Johan Eldrot

2023.07.12

Ramavtal med Stockholmhem

Glada besked i sommarvärmen

Wittesundell blir upphandlade i ramavtal av Stockholmhem nybyggnad.

Vi ser fram emot 4år med fokus på hållbart byggande och nya årsringar i Stockholms förorter ❤️

Witte Sundell blir upphandlade som ett av åtta kontor i omfattande tvåstegsupphandling inkl intervju av det offererade teamet.

I steg 1 placerades Witte Sundell överst av 29 sökande kontor. I steg 2 erhöll Witte Sundell som ett av tre kontor full poäng och med anbudspriset inräknat placerade sig som nr 2 av de 8 som handlades upp.

2023.03.31

Witte Sundell + Svenska Bostäder

Vi har tecknat nytt ramavtal med Svenska Bostäder! Efter tidigare ramavtal har vi nu fått fortsatt förtroende. Ramavtalet omfattar arbete med ombyggnad, där vi nu blir nr 1 av 3 ramavtalade kontor.

Extra roligt tycker vi det är att få vara del av Svenska Bostäders nya modell för ombyggnad med varsam renovering som fokus! Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete!

Läs mer om Svenska Bostäders arbete med varsam renovering: https://www.svenskabostader.se/hyresgast/renovering/

2023.03.16

Nytt uppdrag, Vasalundshallen i Solna får nytt liv!

Vasalundshallen en kombinerad sim- och sporthall, ritad av arkitekten Nils Tesch som även står bakom intilliggande Solna gymnasium. Byggnaden invigdes 1958 och är kulturhistoriskt värdefull. Simhallen stängdes 2022 och likt andra simhallar från samma tid krävs omfattande renovering för att kunna användas som simhall, vilket ofta anses för kostsamt och frågan är om en annan funktion kan vara lösningen istället för rivning. Vi har fått den spännande uppgiften att arbeta med transformation och renovering av hela byggnaden och anpassa den till en ny funktion som aktivitetshus med bollhallar och aktivitetslokaler för en mängd olika föreningar.

2023.03.10

Barkabystaden kv 10

Projektering av kv 10 i Barkabystaden är i full gång – att projektera bostadshus med trästomme visar på intressanta möjligheter och utmaningar. Tillsammans med våra träkonstruktörer på Bjerking har vi tagit fram ett förslag som kombinerar en inre bärande stomme av massiva väggar i CLT-trä med fasader i prefabricerade träelement. Balkonger mot gården utförs självbärande med pelare i trä. Gemensamma takterrasser för BONUM-bostäderna (Riksbyggens seniorkoncept) utformas som en del av den strukturella helheten med pergola i trä.

Beställare: Riksbyggen

2023.03.03

Nytt uppdrag- Järfälla Kommunhus

Witte Sundell har fått i uppdrag att ta fram nytt gestaltningskoncept och inredning till delar av Järfälla kommunhus. Järfälla kommunhus ritades 1961 av arkitekterna Howander, Stark och Åkerblad och har många fina kvaliteter som kan lyftas fram för att skapa ett attraktivt och välkomnande kommunhus och arbetsplats.

Projektet gör vi tillsammans med Projekt & Design.

2023.02.03

Aktivitetshus i Valsta

Vårt förslag till Aktivitetshus i Valsta utanför Märsta i Sigtuna Kommun är en vision om ett nytt sätt att mötas i en byggnad som är klimatsmart och robust samt innehåller en överraskning- ett inkapslat minne av traktens landskap och historia. Witte Sundell har tävlat i parallellt, ingen vinst denna gång men vi ser fram emot fler arkitekturtävlingar!

2022.12.02

Witte Sundell har i team med Bjerking och restaureringsarkitekt Petra Olerud vunnit upphandling som husarkitekt för Roggeborgen!

Bjerking har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av husarkitekt för Roggeborgen i Strängnäs. Restaureringsarkitekt Petra Olerud får rollen som generalkonsult och kommer tillsammans med ett team utvalda konsulter däribland Witte Sundell att erbjuda fastighetsverket tjänster som rör projektering, byggnadsantikvariska frågor, tekniska installationer, konservatoruppdrag, inredning och landskapsarkitektur. Kontraktstiden för husarkitektavtalet är tre år med option på ytterligare sex år.

Det handlar om den historiska Roggeborgen, ett residens i Strängnäs från slutet av 1400-talet som uppfördes av biskop Kort Rogge. Det var där riksdagen hölls den 6 juni 1523 som valde Gustav Vasa till svensk kung. Vi ser fram emot arbetet tillsammans med Bjerking att förvalta vårt gemensamma kulturarv.

Foto: Mia Fernlund

2022.11.21

Hur kan vi energieffektivisera smart och hållbart #2

Renovering och förbättringar av värmesystem – Kv. Spantet och Kölsvinet i Ekensberg.

Högst upp på Ekensbergsvägen med utsikt över Mälarens inlopp ligger sju punkthus i tegel uppförda 1946-47. Fastigheterna ägs av AB Stockholmshem och är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum. Vi anlitades för upprustning av fastigheterna inklusive förbättring av energisystem samt byte av el-vatten och avloppstammar. Kök och badrum samt alla ytskikt i ca 120 lägenheter skulle renoveras och kompletteras. Lokaler placerade i markhöjd byggdes om till lägenheter, vilket gav 5 nya lägenheter med egna uteplatser.

I projektet ingick även att ta fram förslag på energibesparande åtgärder. Efter en del utredningar landade beslutet i att stora vinster kunde göras med en återvinning av varmluft. Nya fläktrum med värmeåtervinning placerades på vindsplanen och efter ombyggnad minskade fastighetens energibehov med hela 30 %.

2022.11.02

Hur kan vi energieffektivisera smart och hållbart? #1

Det är en utmaning att underhålla en fastighet, men samtidigt förbättra och anpassa den efter nutida komfort och krav. Flertalet av de ombyggnads- och renoveringsprojekt vi arbetar med handlar om att förbättra energivärden på olika sätt. Vi föreslår i första hand renoveringar och uppgraderingar av befintliga delar för att på så sätt minska användningen av nya resurser och dessutom kunna bevara och lyfta ursprungliga värden.

För Micasa fastigheter har vi under hösten arbetat med portvaktarbyggnaden tillhörande Stureby vård- och omsorgsboende som ligger precis intill Svedmyra tunnelbanestation. Den lilla enplansbyggnaden ritades av arkitekt Theodor Kellgren och uppfördes 1932. Ursprungligen inrymdes här bostäder och arbetslokaler för portvakt och vaktmästare. Tillsammans med en pendang på andra sidan Tussmötevägen, bildar byggnaden en tydlig entré mot det gamla sjukhemsområdet. Byggnaden är idag grönklassad av Stockholms Stadsmuseum och området är utpekat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt i översiktsplanen för Stockholm.

Byggnaden är i behov av fasadrenovering och i samband med renoveringen önskar Micasa förbättra energivärdet för fönster. Tillsammans med byggnadsantikvarie Anna Alvemur Lindh från Bjerking har vi kunnat inventera byggnadens kulörer, färgtyper samt fönsterkarmar och bågar. Fönstren visade sig vara i bra skick och möjliga att renovera. Micasa kommer nu att renovera portvaktbyggnadens fasad och ursprungliga fönster. Vid renoveringen byts det befintliga glaset i innerbågen till ett nytt energiglas. Denna åtgärd ger en U-värdesförbättring med 1, samtidigt som det bevarar husets ursprungliga karaktär och kulturvärde.

Att komplettera befintliga bågar med nya energiglas i innerbåge är en relativt enkel åtgärd som dessutom besparar miljön från utsläpp jämfört med ett fönsterbyte. Andra åtgärder som även har god effekt är återvinning av varmluft eller isolering av vindar. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!

Elin Mark, 070- 844 97 01

elin.mark@wittesundell.se

2022.10.11

Witte Sundell + Stångåstaden + Studentbostäder

Vi har tecknat ramavtal med Stångåstaden och Studentbostäder i Linköping! Stångåstaden och Studentbostäder är kommunala bostadsbolag i Linköping och ramavtalet omfattar arbete med ombyggnad, där vi är ett av fem ramavtalade kontor.

Vi ser fram emot ett givande samarbete!

2022.10.05

Nytt uppdrag – Lilla Häll

Bostäder i Hägersten! Tio minuter från Axelsbergs tunnelbana och bara ett stenkast från Mälaren ritar vi cirka 50 bostadsrätter åt Besqab. I området planeras flera nya bostadshus i en kulturhistoriskt värdefull miljö med industribyggnader från 1920-talet. Projektet är uppdelat på två hus i fem och sex våningar med en gemensam gård och lägenhetsstorlekar från 2 upp till 5 RoK, bl.a. vindslägenheter med etage samt större lägenheter med uthyrningsdel. I bottenvåningen finns en kontorslokal, stora lätttillgängliga cykelrum och kajakförvaring för de boende! Byggnaderna utformas med sadeltak, fasader i trä och generösa balkonger över hörn.

2022.09.19

Simhall får nytt liv!

Jakobsbergs äldre simhall – ritad av Fröléns Arkitektkontor – är ett vackert och välbevarat exempel på det tidiga 1970-talets tegelarkitektur. Många simhallar från samma tid står inför omfattande renovering för att kunna användas som simhall, vilket ofta anses för kostsamt och frågan är om en annan funktion för dessa byggnader kan vara lösningen i stället för rivning. Mittemot har en ny simhall byggts och den gamla simhallen står idag nästan tom, men nu ska byggnaden ges nytt liv som mötesplats och multisporthall. Vi har fått den spännande uppgiften att anpassa denna formstarka byggnad till sin nya funktion.

2022.09.14

Förtätning av “Miljonprogrammet”

På Witte Sundell har vi under de senaste åren arbetat med många stadsbyggnadsprojekt i så kallade “Miljonprogramsområden”. Förortstrukturer från 60- till 70-tal. Gemensamt för dessa är att byggnaderna är placerade luftigt med ofta överstora avstånd mellan strukturerna och där vissa hus och gårdar har stora upprustningsbehov.

Ett aktuellt exempel är Jordbro centrum i Haninge kommun. Området omfattas av satsningar på förbättring och förtätning av både byggnader och stadsmiljö. Det är inte så enkelt att förtätning löser alla problem i utsatta områden, men det är en viktigt del i förändringsarbetet och det är framförallt viktigt att visa att man investerar för framtiden. Haninge bostäder är en bostadsvärd och förvaltare som har ett långsiktigt perspektiv och har en engagerad, aktiv närvaro på plats. Det har varit givande att arbeta nära dem och lära sig mer om området och dess hyresgäster.

I vårt arbete med planstrukturerna i dessa områden har vi tyckt att det är viktigt att ta vara på och lyfta de goda kvalitéer som finns i 60- och 70-talsbebyggelsen. De största styrkorna är goda ljusförhållanden samt generösa grönytor. Exempelvis att som i Jordbro centrum följa orienteringen från de befintliga skivhusen, men forma hela eller halva kvartersformer för att skapa rumsligt definierade gaturum, där man kraftigt sänker de kvarterssidor som blockerar solljuset i söder till 1-3 vån, får vi det bästa av två stadsbyggnadsprinciper.

Vi anser att dessa områden kräver, för varje plats, unika hybridformer för stadsbyggnad för att skapa en brygga mellan 1970-talet och 2020-talet. Den trend som finns att förorda det slutna 1800-tals kvarteret som universallösning är problematisk. Delvis för att den inte på ett harmoniskt sätt kan möte det befintliga samt att dess täta strukturer skapar skuggiga miljöer.

En framgångsfaktor i arbetet med dessa miljöer är även att involvera de boende. Det kan göras i tex “gåturer” men även extra samrådsmöten. Idealiskt arbetar man i projektet parallellt med ett kvarterslyft av de befintliga byggnaderna och samtidigt förtätas och utvecklas området.

2022.09.04

Om- och tillbyggnaden av Tomtbergaskolan är nominerad till Huddinges byggnadspris!

Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad med en stor ljusgård. Byggnaden stod klar hösten 2021 och skolan ger nu plats åt 840 elever i klasserna F-6.

Läs gärna motiveringen här: https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/stipendier-och-priser/huddinges-byggnadspris/om–och-tillbyggnad-av-tomtbergaskolan-i-sjodalen/#Motivering-

2022.08.31

Wittesundell + Signalisten

Vi har tecknat nytt ramavtal med Signalisten! Efter tidigare ramavtal har vi nu fått fortsatt förtroende för fyra år till. Ramavtalet omfattar arbete med både ombyggnad och nyproduktion, där vi är ett av tre kontor som delar på uppdragsvolymen av 14 sökande.

Anbudsutvärderingen bedömde både företagsorganisation med intervju samt 3 utförda referensprojekt: Ny bostadsbebyggelse och dess anpassning till befintlig stadsbyggnadskaraktär

Ny bostadsbebyggelse med miljöklassning

Ombyggnad av bostäder från förstudie till utförande

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Signalisten!

2022.07.07

Hurra, hurra, vi vann!

Vi vann markanvisningstävling i Barkaby för “kvarter 10”, som vi gjort tillsammans med Riksbyggen.

Förslaget innebär ett varierat stadskvarter på ca 15000 m2 BTA, med ambitionen att uppnå Noll CO2. Det innebär bl.a. träkonstruktion, växthus på taket med odling för de boende och gröna väggar som en del av gestaltningen. Det är ett av de första kvarteren i den nya etappen av Barkabys utbyggnad och är tongivande för de stärkta miljömål som Järfälla kommun har satt. Kvarteret ligger nära naturreservatet, mitt emot Ålstaskolan och 300 meter från den framväxande tunnelbanestationen i Barkabystaden med bra kommunikationer. Kvarteret möter Majorstorget i väster med fin kvällsol och erbjuder därmed ett utmärkt läge för restaurang- och caféverksamhet.

2022.06.14

Hej Sigtuna!

Vi har tecknat ramavtal med Sigtuna Kommun och SigtunaHem som en av två konsulter som delar 50/50 på uppdragsvolymen. Ramavtalet omfattar arbete med skolor, förskolor, äldreboende, gruppbostäder och bostäder både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Anbudsutvärderingen gav oss högst poäng bland de sökande för vår organisation och arbetsmetodik. Utvärderingen avsåg både organisation och arbetsmetodik för samhällsfastigheter och bostäder, både nybyggnad och ombyggnad.

Vi är väldigt glada att få arbeta med Sigtuna Kommun och SigtunaHem och ser fram emot ett givande samarbete!

2022.06.03

Barnkonsekvensanalys i arbete med ny F-6 skola

Inför nybyggnad av F-6 skola i Berghem i Järfälla utför vi en integrerad barnkonsekvensanalys. Det är en viktig komponent för att fånga upp barnens tankar och idéer kring sin skolmiljö, både i byggnaden men även utemiljön. Det är även ett led i att säkerställa att vi uppfyller barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Vi startade arbetet med att befintlig verksamhet satte upp en barnens idévägg: en anslagstavla vid matsalen som barnen sedan kunde fylla på med anteckningar, listor och teckningar med sina idéer. Vi har även haft gåturer med både barn och personal på befintlig skola för att fånga upp för och nackdelar i den befintliga miljön och ta med oss synpunkterna i projekteringen av den nya byggnaden. Både idévägg och gåturer har gett oss mycket matnyttig information och tankeställare när vi ska utforma bästa möjliga skola för barnen.

2022.05.19

Vi är del i Stockholmshems hållbarhetssatsning!

Tillsammans har Elin Mark på Witte Sundell och Sofia Meurk på Omreda tagit fram en heldagsutbildning om varsam renovering, hållbarhet och återbruk. Medarbetare inom ombyggnad och underhållstrategi på Stockholmshem har deltagit i utbildningen döär vi diksuterat principer och arbetsmetoder för varsam och hållbar renovering av deras bestånd. Inspirerande och lärorika dagar som väcker tankar och idéer för fortsatt hållbar förvaltning.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Elin Mark, Witte Sundell elin.mark@wittesundell.se 070 844 97 01

Sofia Meurk, Omreda sofia@omreda.se 070 821 02 47

2022.05.05

Välkommen Johanna Redell!

Johanna tar rollen som uppdragsansvarig för skolor hos oss och stärker upp vår kompetens inom detta viktiga område. Hon kommer närmast från CF Møller med en liknande roll och lång erfarenhet av skolbyggande. Vi är väldigt glada att ha henne på plats!

2022.04.26

Witte Sundell ritar seniorboenden med social aktivitet i fokus

Tillsammans med Micasa och NCC undersöker Witte Sundell hur gemensamma rum i seniorboenden kan aktivera och öka den sociala samvaron. Genom att många delar på ytorna möjliggörs fler funktioner i direkt anslutning till bostaden. I rum för skapande, rörelse, hantverk och odling ges möjlighet till samvaro med grannar och ett fortsatt aktivt liv för våra seniorer.

“När vi fick uppdraget av Micasa att skissa på ett nytt seniorboende med prisvärda bostäder började vi fundera på hur vi kunde bidra till ett mindre ensamt liv” säger Nanna Thelander, uppdragsansvarig på Witte Sundell.

Allt fler forskningsrapporter lyfter hur känslan av ensamhet kan vara en viktig faktor för vår hälsa. Det är inte svårt att förstå – en ofrivillig isolering påverkar den psykiska hälsan. Med åldern ökar risken att förlora sin partner och andra vänner, om hälsan dessutom sviktar och orken är sämre är det svårt att upprätthålla ett socialt och aktivt liv.

Kan man bygga bort ensamhet? Och främja ett aktivt liv nära bostaden?

Genom att rita yteffektiva, smarta lägenheter fick vi utrymme att spara yta till gemensamma rum insprängda bland lägenheterna på varje våningsplan. Den egna vrån ska vara tillgänglig, lättmöblerad och innehålla alla vardagliga funktioner. De gemensamma rummen i direkt anslutning till bostaden möjliggör för andra aktiviteter som det inte finns utrymme för i lägenheten. Rum för hantverk, rörelse, skapande, odling och matlagning där man kan träffa och umgås med grannar eller inbjudna vänner.

Genom att många delar på de gemensamma ytorna blir det inte en kostnadsfråga att ha råd med ett socialt och aktivt liv.

2022.04.20

Nytt uppdrag- Berghemskolan

I småhusområdet Berghem i Järfälla har Witte Sundell fått i uppdrag att utforma en ny F-6 skola då de befintliga lokalerna är uttjänta. Projektet har höga miljömål och projekteras utifrån en miljöcertifiering med Noll CO2. Huset kommer byggas med trästomme och är tänkt att producera egen el med hjälp av solceller på tak. Dessa miljö och hållbarhetsambitioner kommer att genomsyra hela projektet.

2022.03.25

Välkommen Daniel!

Välkommen till vår nya medarbetare Daniel Holmberg. Daniel stärker upp i vårt bostadsteam som medverkande arkitekt. Våren 2020 tog han sin masterexamen från KTH arkitektur och har sen dess huvudsakligen utvecklat sin egen arkitekt- och snickarverksamhet. Vi är väldigt glada att ha honom på plats!

2022.02.21

Välkommen Topia!

Vi är väldigt glada över att Topia landskapsarkitekter flyttar in i våra lokaler under våren. Vi ser fram emot nära samarbete och alla nya kollegor.

2022.01.11

Högalidskyrkan

Omställningen av Svenska kyrkans församlingar och dess byggnader är en viktig del i vägen mot ett mer hållbart samhälle där samutnyttjande är ledord. I Högalid verkar Witte Sundell för att både bevara anläggningens stora antikvariska kvaliteter och samtidigt modernisera och väva in ny historia.

Högalids församling önskar anpassa byggnaden till dagens och framtidens behov och därmed samutnyttja lokalerna med nya funktioner som hittills ägt rum utanför själva kyrkan. De planerade förändringarna ställer stora krav på att inte påverka helhetsupplevelsen i kyrkan och att tilläggen ska samspela med befintlig gestaltning.

“Kyrkans byggnader är under ständig förändring. Vi strävar efter varsam ombyggnad och samtidigt skapa ny historia med hög ambition” säger Anders Lindh, områdesansvarig för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Witte Sundell.

Läs gärna mer om vårt arbete i Svensk Byggtidning: https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/svensk_byggtidning_6-2021/131

2021.10.20

Arkitektfabriken

Witte Sundell utvidgar lokalerna och har från årsskiftet ca 10 st kontorsplatser att hyra ut! Vi sitter på Skofabriken, mitt i livliga Hornstull. Lokalen är en nyrenoverad vindsvåning med egen terrass. På innergården ligger co-working hotellet Helio med kafé och möjliga extra arbetsplatser och mötesrum. Förutom vi finns i lokalerna en samling andra branschkollegor. Vi tar hjälp av varandras expertis inom respektive område och samarbetar i både projekt och anbud.

Vi hyr extra gärna ut till någon/några som ytterligare skulle bredda vår gemensamma kompetens. Välkommen att höra av dig/er!

Kontakta Marina Ekström för mer information.

Tel: 076-8271107, arkitektfabriken@wittesundell.se

2021.09.27

Anders Lindh blir områdesansvarig för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt tar plats i ledningsgruppen på Witte Sundell.

Anders Lindh har de senaste 14 åren varit delägare och VD för Ettelva arkitekter där han arbetat med att bygga upp företaget från 7 till 70 anställda. Som arkitekt har Anders lång erfarenhet av arbete med äldre kyrkobyggnader.

– Det är en fantastiskt tajming att få Anders ombord hos oss med tanke på de satsningar vi gör inom våra kompetensområden. Att få in en så erfaren person ger oss en väldig styrka att kunna fortsätta växa och samtidigt behålla en hög kvalitet säger Ludvig Witte, Vd och grundare.

– Witte Sundell är ett ambitiöst företag som gör riktigt bra arkitektur. Jag gillar deras professionella sätt att driva projekt och ambition att utveckla företaget. Nu ser jag fram emot att bli del av ledningsgruppen där jag hoppas att min erfarenhet att driva och utveckla arkitektföretag ska komma till nytta säger Anders Lindh.

2021.09.23

Järfälla i våra hjärtan!

Vi har tecknat ramavtal med Järfälla kommun för samhällsfastigheter som nr. 1. Anbudsutvärderingen gav oss med stor marginal högst poäng bland de sökande för vår arbetsmetodik. Utvärderingen avsåg bland annat arbetsmetod, innovation, hållbarhetsarbete samt träbyggnad.

Vi är väldigt glada att få arbeta med Järfälla kommun i projekt med den inriktningen. Ramavtalet omfattar arbete med skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden, administrativa lokaler och kulturbyggnader både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete!

2021.09.09

Witte Sundell och Omreda inleder samarbete kring ombyggnad och varsam renovering

I varje renoveringsprojekt finns värdefulla delar som både för byggnadens värde och samhällets bästa bör bevaras och renoveras istället för att bytas ut. Vackra material och tidstypiska detaljer av god kvalitet som ger vår byggda miljö dess identitet och själ. Vi kan med glädje nu dela nyheten att Omreda och Witte Sundell inleder ett formellt samarbete kring varsam renovering i samband med ombyggnad.

Vi har under det senaste året samarbetat i flera ombyggnadsprojekt, främst inom miljonprogrammets bostadsbestånd. Tillsammans har vi en stor samlad kunskap inom kulturmiljö, arkitekturhistoria, inventering, analys- och strategiarbete och detaljerad projektering för olika typer av entreprenader. Vi har tidigare arbetat med både stora och små beställare privat och inom allmännyttan. Vi arbetar gärna gränsöverskridande med samtliga berörda konsultgrupper. Utöver detta erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom ämnet hållbar och varsam renovering.

Tillsammans blir vi ännu klokare, och erbjuder nu en stark enad kompetens i att identifiera vad som kan och bör bevaras och hur de konkret kan genomföras.

Välkommen att kontakta oss!

Elin Mark, Witte Sundell elin.mark@wittesundell.se 070 844 97 01

Sofia Meurk, Omreda sofia@omreda.se 070 821 02 47

2021.06.28

Högalidskyrkan, ombyggnad och renovering

På uppdrag av KFS, (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm) arbetar Witte Sundell för närvarande med restaurering och ombyggnad av Högalidskyrkan på Södermalm. Församlingen vill bredda användningen av kyrkobyggnaden genom att skapa mer utrymme för sammankomster, samtal och sin administrativa verksamhet. Kulturhistoriska värden står i centrum när tillägg och ändringar görs i denna känsliga miljö. Witte Sundell har fått i uppdrag att vidareutveckla systemhandlingar framtagna av Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Högalidskyrkan uppfördes 1923 efter Ivar Tengboms ritningar och anses vara en av den svenska nationalromantikens främsta arkitektoniska verk. Interiören är utförd av Tengbom och tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare. Kyrkan har genomgått mycket få ändringar sedan byggnadstiden och är i behov av en omfattande restaurering både in- och utvändigt. Även bristfällig tillgänglighet och brandskydd i kyrkan behöver åtgärdas för att uppfylla dagens krav och ge möjligheten att möta fler besökare med olika behov.

Ombyggnaden innebär att nya rum tillskapas i idag outgrävda utrymmen under kyrkorummet och outnyttjade ytor i övriga delar av kyrkan anpassas för nya användningsområden. Ett öppet kyrktorg kommer möta besökaren direkt när de kliver in i kyrkorummet och ge kyrkan en mer inbjudande karaktär. Genom att planera alla ändringar och tillägg med stor omsorg och varsamhet ges kyrkan möjlighet till en mer flexibel användning utan att förlora sina höga arkitektoniska värden.

2021.06.04

Witte Sundell + Stockholmshem

Vi har tecknat ett nytt ramavtal med Stockholmshem för ombyggnad!

Tillsammans med Stockholmshem har vi, genom Sundell arkitekter, de senaste åren utfört ett flertal intressanta ombyggnadsprojekt.

Sundell arkitekter har haft kontinuerliga ramavtal med Stockholmshem sedan slutet av 1970-talet, och vi är därför jätteglada att Witte Sundell nu bygger vidare på den traditionen.

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete!

2021.04.01

Vi välkomnar vår nya medarbetare Elsa Sjögren

Välkommen till kontoret säger vi till vår nya medarbetare Elsa! Elsa kommer arbeta i vårt bostadsteam och har stor erfarenhet av bostadsprojekt. Hon kommer närmast från Winroth arkitekter men har tidigare arbetat länge hos Ripellino Arkitekter. Vi är väldigt glada att ha henne på plats! 

2020.09.22

Stina Johansson blir ny uppdragsledare inom bostad & stadsbyggnad på Witte Sundell

Stina Johansson blir ny uppdragsledare inom bostad & stadsbyggnad på Witte Sundell. Välkommen till Witte Sundell säger vi till vår nya medarbetare Stina! Stina Johansson kommer tillsammans med Nanna Thelander att leda vårt bostadsteam och ansvara för att utveckla vårt kompetensområde kring nybyggnad bostad och stadsbyggnad. Stina har lång erfarenhet av stadsbyggnad och gestaltning av bostäder från tidigt skede till färdigställande. Två av hennes bostadsprojekt under tidigare anställning har nominerats till bostadspriset. Stina kommer härnäst från Tham Videgård arkitekter. Varmt välkommen till oss!

2020.09.09

Seniorbostäder för ökad livskvalitet och hälsa

Seniorbostäder för ökad livskvalitet och hälsa. På uppdrag av Micasa arbetar Witte Sundell just nu med omvandling av delar av kvarteret Dalen i Sandsborg, söder om Stockholm. Uppdraget är att omvandla fastigheten till seniorbostäder, och göra strategiska förändringar i byggnaden som främjar sociala mötesplatser och gemenskap.

I förslaget har vi arbetat med att bearbeta de långa, mörka korridorer som präglar huset idag. Genom att här och var öppna upp dem till gemensamma rum kan korridoren bli mer av en yta att vistas på, som kompletterar den egna lägenheten. Tanken är att de olika rummen ska ha lite olika karaktär, som ett pärlband av olika teman och aktiviteter i byggnaden. Förändringen kommer också släppa in dagsljus och utsikt i byggnaden.

Förhoppningen är att det ska kunna bli ett exempel på hur strategiska förändringar i en befintlig byggnad kan skapa en miljö som gör det lättare att knyta nya bekantskaper, och ha en aktiv och kreativ samvaro.

2020.06.15

Margarethaskolan på väg upp

Margarethaskolan på väg upp. Nu är hela stommen på plats för Margarethaskolan i Knivsta uppe! Skolan byggs helt i trä och kommer ha plats för 400 elever. Dessutom byggs den till ungefär halva kostnaden av vad det normalt kostar att uppföra skolor. Projektet har gett oss möjlighet att utforska träets potential som byggmaterial för kostnadseffektivt alternativ vid större byggnader, något som kräver en kombination av kunskap om byggnadssystemet och hur byggnaden planeras invändigt. Mer finns att läsa HÄR.

2020.06.12

Byggstart för Tomtbergaskolan

Byggstart för Tomtbergaskolan! Nu är arbetena i full gång vid Tomtbergaskolan i Huddinge! Skolbyggnaden från 1923 utökas för att ge plats för ytterligare 400 elever till hösten 2021. Samtidigt pågår varsam renovering och omvandling av den befintliga skolbyggnaden. Vi har arbetat för att den ursprungliga byggnaden ska fortsätta vara huvudmotiv i stadsbilden genom att placera tillbyggnaden bakom den. Samtidigt ger tillskottet av lokaler en möjlighet att föra in nya typer av läromiljöer. Fönsternischer, korridorer och ljusgård – allt är del av en flexibel läromiljö. Läs mer om projektetHÄR.

2020.02.04

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor inreds med återbruk! 27 ton koldioxid, 20 ton material och 1,6 miljoner kronor – det blir besparingen av att använda befintliga möbler på Ekobrottsmyndighetens nya huvudkontor.

Befintliga möbler skulle med, och planlösningen i de nya lokalerna skulle vara kvar för att hålla nere kostnaderna. Det var utgångspunkten när Witte Sundell fick uppdraget att utforma de lokaler som Ekobrottsmyndighetens huvudkontor flyttar till i maj. Genom ett nytt beräkningsverktyg har värdet av återbruket kunnat beräknas – drygt 27 ton koldioxid sparas genom att använda möbler, glaspartier och textilier på nytt istället för att köpa nytt.

– Det unika med de här uppdraget är att vi kunnat redovisa en konkret siffra på vad återbruk bidrar med i ett företags hållbarhetsarbete, säger Ylva Frid som är arkitekt för uppdraget och ansvarat för studien.

Golvmattor, väggkulör och kaffestationer är i princip det enda som är nytt, och har därför valts med omsorg för att lyfta fram de befintliga möblerna på nya sätt. I samarbete med en konstnär togs en serie fotografier fram som blir fondväggar i mötesrummen, och är valda för att fånga upp nyanserna i befintligt möblemang på nya sätt. Golven är från det svenska företaget Bolon, och valdes dels för sitt textila uttryck som påminner om ett linnetyg, dels för sin höga miljöprestanda och egenskaper för sunt inomhusklimat. Kontorets nya pentryn utförs med stommar av biokomposit från Puustelli.

– Ett problem med att jobba med återbruk är att många av de produkter som väljs idag har så kort livslängd och inte går att reparera. Köksstommar är exempelvis oftast i spånskiva – ett material som har kort livslängd och är svårt att reparera. Här har vi istället valt kök med lång livslängd som dessutom enkelt kan byggas om ifall behoven ändras. På det sättet har vi även skapat möjligheter för framtidens återbruk, säger Ylva Frid.

För att utveckla det här arbetssättet krävs att branschen hänger på, och erbjuder tjänster som gör det möjligt att reparera och förändra de föremål vi omger oss med. –Det sätt vi konsumerat möbler och inredning på nu är absolut inte hållbart. Men går man in med utgångspunkten att ta tillvara det som finns på bästa sätt, så öppnar det också för nya och roliga sätt att beställa produkter och tjänster. Det visade sig tillexempel gå alldeles utmärkt att be Swedese sy upp nya klädslar till soffor som de levererade för drygt tio år sedan. Den typen av tjänster och affärsmodeller är det vi behöver mer av – en omställning av branschens sätt att tänka och agera, säger Ylva Frid.

2020.01.29

Ny organisation

Witte Sundell lanserar ny organisation! Ombyggnad, samhälls- fastigheter och bostäder blir tre tydliga kompetensområden när Witte Sundell arkitekter lanserar ny organisation. Kontoret stärker också sin kompetens inom bostad med rekryteringen av Nanna Thelander.

– Med vår nya organisation blir vi både bredare och spetsigare, säger Ludvig Witte, VD på Witte Sundell. Under hösten har vi ägnat oss åt sammanslagningen av Arkitektstudio Witte och Sundell arkitekter, och nu tar vi steget att lansera den nya organisationsformen. Våra befintliga affärsområden stärks och utvecklas, samtidigt som nya synergier uppstår mellan dem.

Witte Sundell gör med den nya organisationen en tydlig satsning på ombyggnad. – Att arbeta med hållbarhet inom nyproduktion är idag en självklarhet, men det absolut mest hållbara man kan göra är ju att behålla något som redan finns. Vi är helt övertygade om att framtidens arkitekturuppdrag i allt högre utsträckning kommer finnas inom det befintliga, säger Ylva Frid, som tillsammans med Elin Mark tillträder som ansvarig för kompetensområde ombyggnad & fastighetsförädling. Elin Mark är sedan tidigare kontorschef och har varit ansvarig arkitekt inom nybyggnad av bostäder. Förflyttningen är ett strategiskt sätt att integrera kompetens som utvecklas inom olika områden och dra nytta av dem på nya sätt.

-Genom att identifiera värdena i det befintliga går det också ta tillvara dem och förfina dem i samband med en ombyggnad, säger Elin Mark. Det är det vi menar med förädling – att höja värdet på en fastighet genom att se och ta tillvara det som redan finns. Vår kompetens handlar om att ha öga för slumrande kvaliteter, ta fram dem i ljuset, och därmed höja värdet med små medel.

Nanna Thelander lyfter också betydelsen av att bygga i relation till platsen och historien. -En stad som Stockholm har så många tidslager. När något nytt byggs, så adderas ytterligare ett lager, men det måste stå i tydlig dialog med det som finns där sedan tidigare. Den medvetenheten ser jag är stor på Witte Sundell, och var en anledning till att jag sökte mig hit.

Ludvig Witte kommer tillsammans med Mats Lennfalk ansvara för tredje kompetensområdet samhällsfastigheter som omfattar skolor, vårdboende och kontor.

2020.01.23

Välkommen Nanna

Välkommen Nanna! Vi börjar det nya året med att hälsa vår nya medarbetare Nanna Thelander varmt välkommen till kontoret! Nanna kommer leda vårt bostadsteam och ansvara för att utveckla vårt kompetensområde kring nybyggnad. Nanna kommer närmast från Ripellino arkitekter och har lång erfarenhet av komplexa nybyggnadsprojekt. Vi är väldigt glada att ha henne på plats!

2019.12.19

Julkort 2019

God Jul! Under hösten har Arkitektstudio Witte och Sundell Arkitekter gått samman till Witte Sundell. Vi har också intensifierat vårt arbete med att minska byggnadens miljö- och klimatbelastning. I ett pågående uppdrag med omvandling av en befintlig byggnad(som vi satte på årets julkort) föreslog vi att återanvända stålstommen istället för att riva och bygga nytt – en åtgärd som skulle ge en besparing på omkring 250 ton koldioxid. 2020 kommer vi fortsätta detta arbetet!

Nu önskar vi alla en riktigt god jul och gott nytt år!

2019.12.12

Nytt Uppdrag – Prisman

Omvandling av centrum! Kustbostäder har gett oss i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av en centrumfastighet i Oxelösund. Fastigheten ligger i centrala Oxelösund i anslutning till stadens torg och park samt granne med Bengt Lindroos och Hans Borgströms EPA varuhus ritat år 1962. Idag används byggnaden till kommersiella verksamheter men byggnaden är sliten och dyr i drift. Behov av ca. 2 000 kvm lokalyta samt bostäder i 3 till 4 våningar. Witte Sundell utreder även möjligheten att bevara delar av konstruktionen i den befintliga byggnaden för ett så hållbart byggande.

2019.11.15

Nytt uppdrag – Fruängsgården

Seniorboende, Fruängen! Vi arbetar tillsammans med Micasa med en förstudie för ombyggnad av Fruängsgården, ett byggnadskomplex inte långt från Fruängens centrum som byggts i etapper från 1970-1980-talet. Fruängsgårdens servicehus är idag en samlingsplats och bostad åt många äldre med gym, restaurang och samlingssal med olika aktiviteter. Serviceboenden om totalt 11 000 kvm ska byggas om till större vård- och omsorgslägenheter och seniorboende med balkonger och gemensamma utrymmen. Med denna ombyggnad ska vi säkerställa framtidens behov av och krav på boenden för äldre uppfylls och att det även i framtiden blir en trivsam samlingsplats.

2019.10.03

Witte + Sundell blir ett!

Witte + Sundell blir ett! Nu kan vi äntligen berätta den roliga nyheten att Arkitektstudio Witte förvärvat Sundell arkitekter. Tillsammans blir vi nu omkring 20 personer, med både arkitekter och ingenjörer ombord. Hösten blir starten på en spännande resa där vi ska flytta ihop och bygga upp en gemensam organisation. Det ser vi fram emot!