Förtätning av “Miljonprogrammet”

På Witte Sundell har vi under de senaste åren arbetat med många stadsbyggnadsprojekt i så kallade “Miljonprogramsområden”. Förortstrukturer från 60- till 70-tal. Gemensamt för dessa är att byggnaderna är placerade luftigt med ofta överstora avstånd mellan strukturerna och där vissa hus och gårdar har stora upprustningsbehov.

Ett aktuellt exempel är Jordbro centrum i Haninge kommun. Området omfattas av satsningar på förbättring och förtätning av både byggnader och stadsmiljö. Det är inte så enkelt att förtätning löser alla problem i utsatta områden, men det är en viktigt del i förändringsarbetet och det är framförallt viktigt att visa att man investerar för framtiden. Haninge bostäder är en bostadsvärd och förvaltare som har ett långsiktigt perspektiv och har en engagerad, aktiv närvaro på plats. Det har varit givande att arbeta nära dem och lära sig mer om området och dess hyresgäster.

I vårt arbete med planstrukturerna i dessa områden har vi tyckt att det är viktigt att ta vara på och lyfta de goda kvalitéer som finns i 60- och 70-talsbebyggelsen. De största styrkorna är goda ljusförhållanden samt generösa grönytor. Exempelvis att som i Jordbro centrum följa orienteringen från de befintliga skivhusen, men forma hela eller halva kvartersformer för att skapa rumsligt definierade gaturum, där man kraftigt sänker de kvarterssidor som blockerar solljuset i söder till 1-3 vån, får vi det bästa av två stadsbyggnadsprinciper.

Vi anser att dessa områden kräver, för varje plats, unika hybridformer för stadsbyggnad för att skapa en brygga mellan 1970-talet och 2020-talet. Den trend som finns att förorda det slutna 1800-tals kvarteret som universallösning är problematisk. Delvis för att den inte på ett harmoniskt sätt kan möte det befintliga samt att dess täta strukturer skapar skuggiga miljöer.

En framgångsfaktor i arbetet med dessa miljöer är även att involvera de boende. Det kan göras i tex “gåturer” men även extra samrådsmöten. Idealiskt arbetar man i projektet parallellt med ett kvarterslyft av de befintliga byggnaderna och samtidigt förtätas och utvecklas området.