Högalidskyrkan, ombyggnad och renovering

På uppdrag av KFS, (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm) arbetar Witte Sundell för närvarande med restaurering och ombyggnad av Högalidskyrkan på Södermalm. Församlingen vill bredda användningen av kyrkobyggnaden genom att skapa mer utrymme för sammankomster, samtal och sin administrativa verksamhet. Kulturhistoriska värden står i centrum när tillägg och ändringar görs i denna känsliga miljö. Witte Sundell har fått i uppdrag att vidareutveckla systemhandlingar framtagna av Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Högalidskyrkan uppfördes 1923 efter Ivar Tengboms ritningar och anses vara en av den svenska nationalromantikens främsta arkitektoniska verk. Interiören är utförd av Tengbom och tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare. Kyrkan har genomgått mycket få ändringar sedan byggnadstiden och är i behov av en omfattande restaurering både in- och utvändigt. Även bristfällig tillgänglighet och brandskydd i kyrkan behöver åtgärdas för att uppfylla dagens krav och ge möjligheten att möta fler besökare med olika behov.

Ombyggnaden innebär att nya rum tillskapas i idag outgrävda utrymmen under kyrkorummet och outnyttjade ytor i övriga delar av kyrkan anpassas för nya användningsområden. Ett öppet kyrktorg kommer möta besökaren direkt när de kliver in i kyrkorummet och ge kyrkan en mer inbjudande karaktär. Genom att planera alla ändringar och tillägg med stor omsorg och varsamhet ges kyrkan möjlighet till en mer flexibel användning utan att förlora sina höga arkitektoniska värden.