Om- och tillbyggnaden av Ängby kyrka

Ängby kyrka från 1959, är en del av det svenska kulturarvet och ritades av Björn hedvall. Om- och tillbyggnaden som nu står färdig tog avstamp i Bromma församlings omstrukturering av sin verksamhet. Visionen att modernisera och samla verksamheten i en anläggning och på så sätt skapa en öppen mötesplats utifrån visionen “kyrkan mitt i byn”.

Kyrkan som samlande kraft och mötesplats blir allt viktigare i samhället och speciellt i relation till den förtätning som sker i Bromma, där en mängd bostäder tillförs vilket gör det än viktigare att se till att det även finns gemensamma rum och platser.

De nya lokalerna ger plats för fler arbetsplatser såväl som samlandade kulturella aktiviteter; konstutställningar, körsång, konserter och sammankomster. Tillsammans med ett nytt mindre kapell för små ceremonier och den nya mötesplatsen för över 400 personer, uppstår en rad nya rum för möten i och kring kyrkan.