Utveckling av Bandstolsvägen inom Gottsunda

Vi vurmar för utvecklingen av våra bostadsområden från 60- och 70-tal. Det finns stora kvaliteter som är unika för den tidens planering, med goda ljusförhållanden och stora grönytor mellan husen. Genom att identifiera och lyfta befintliga kvaliteter kan man göra tillägg som lyfter platsen och angriper de utmaningar som finns i dessa områden utan att förlora det som fungerar bra.

I Gottsunda planeras ett nytt stadsstråk med en ny spårväg genom området. Vi skissar åt Victoriahem i ett pågående detaljplanearbete på hur man bäst förtätar långs det nya stadsstråket för att få en mer urban stadsgata och samtidigt knyter an till den befintliga stadsväven.

Genom ett tillägg av tvärställda lamellhus med lägre länkar mot stadstråket får man både en stadsmässig front och en kvarterstruktur som väver ihop nytt och befintligt samtidigt som man behåller goda solljusförhållanden och genomsikt in till det äldre beståndet. För att öka tryggheten i området föreslås entréer, gemensamma funktioner och radhus vända sig mot Bandstolsvägen och därmed skapas förutsättningar för en mer levande gatumiljö.