Hagalundslyftet

I Solna hjälper vi kommunen med visionsarbete (förstudier) i Hagalundslyftet. “Blåkulla” /Hagalund är ett område med stora kulturhistoriska värden och med sociala utmaningar. I uppdraget arbetar vi med social och ekonomisk hållbarhet med fokus på förstärkning av gaturummet och de privata och kommunala verksamheter som vill berika området. Hur kan man förändra, lägga till och förädla utan att förvanska de befintliga kulturhistoriska värdena?

Antikvariskt skyddas detta tidstypiska stadsbyggande; trafiksepareringen och den monumentala skalen, men på platsen är det uppenbart att befintliga lösningar gett en rumslig skala som inte resulterat i en bra offentlig miljö, man känner sig liten och utsatt. Hur skapas liv, rörelse, omtanke och mänsklig skala utan att helt förkasta historien?

Detta är angelägna tankar och tillsammans med Solna stad tar vi det vidare.